Projekt Tęczowa Kraina – kolorowy świat dziecka

Zapraszamy do nowoutworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu pt. „Tęczowa Kraina – kolorowy świat dziecka” o numerze RPSL.08.01.03-24-07AD/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Łagiewnickiej 24 w Świętochłowicach.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.02.2019-31.01.2021 r. nowych 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwią powrót na rynek pracy 50 rodzicom/opiekunom z terenu Świętochłowic.

W ramach projektu planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:
– liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 690 736,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie EFS): 587 125,81 PLN
Wnioskodawca – Lider projektu: MARGON Kocjan Mariola Sp. z o.o.
Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK

REKRUTACJA prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj.01.02.2019r – 31.07.2020r.

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z  poniższych wskaźników:

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

Zał. 1 Wzór formularza zgłoszeniowego
Zał. 2 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński
Zał. 4 Wzór oświadczenia -osoba bezrobotna i nierpacująca
Zał. 5 Wzór oświadczenia -osoba zagrożona utratą pracy
Zał. 6 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński_wypoczynkowy
Zał. 7 Wzór oświadczenia -osoba bierna zawodowo

UMOWA UCZESTNICTWA
Zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
Zał. 3 Ankieta z danymi-PEFS
Zał. 4 Wzór oświadczenia – Rezygnacja
Zał. 5 Wzór oświadczenia – Wykluczenie