Projekt Bajkowy Żłobek – zapraszamy do nowoutworzonych miejsc

Projekt „Bajkowy Żłobek = dla rodziców pewny zarobek. Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05F0/16-00
Wartość projektu: 2 193 192,72 zł
Wkład UE: 1 864 213,81 zł

Wobec niezaprzeczalnej i stale rosnącej potrzeby zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom w żłobkach oraz pomocy ich rodzicom pragniemy przedstawić najważniejsze warunki uczestnictwa w prowadzonym przez Spółkę MARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach projekcie „Bajkowy Żłobek = dla rodziców pewny zarobek. Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05F0/16-00

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Naczelnym celem projektu nie jest tylko utworzenie i prowadzenie żłobka czyli opieki nad dziećmi ale również pomoc rodzicom i opiekunom w powrocie do pracy i aktywizacji zawodowej. Z założenia tego wynika konieczność spełnienia szczególnych warunków przez rodziców dzieci oddanych pod opiekę w naszym żłobku. Jednocześnie jednak mogą oni skorzystać z preferencyjnych warunków finansowych -czyli niższej opłaty za opiekę nad dzieckiem dla rodzica  Pokrycie kosztów opieki świadczenia usług opieki nad jednym dzieckiem ze środków unijnych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie pokrywa ich w całości jednak znacząco je obniża.

Projekt w zakresie opieki nad dziećmi  będzie realizowany od 02 sierpnia 2018 roku do 31 października 2019. Utworzonych zostało 100 miejsc opieki w żłobku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat przy wsparciu życia zawodowego 150 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze kryteria oraz warunki uczestnictwa w projekcie dla dzieci i ich opiekunów. Są one następujące :

W projekcie mogą brać również opiekunowie dzieci niepełnosprawnych gdyż w naszym żłobku będą mogły być realizowane wszelkie zalecenia zawarte w opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Dokumenty do pobrania:

Umowa uczestnictwa
Zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu.docx
Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa.docx
Zał. 3 Ankieta z danymi-PEFS.docx
Zał. 4 Wzór oświadczenia – Rezygnacja — kopia.docx
Zał. 5 Wzór oświadczenia Wykluczenie

REGULAMIN REKRUTACJI
Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji_30.06
Aneks nr 2 do regulaminu rekrutacji_31.07
Zał. 1 Wzór Formularza zgłoszeniowego.docx
Zał. 2 Umowa uczestnictwa
Zał. 3 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński.docx
Zał. 4 Wzór oświadczenia -osoba bezrobotna i nierpacująca.docx
Zał. 5 Wzór oświadczenia -osoba zagrożona utratą pracy.docx
Zał. 6 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński_wypoczynkowy.docx
Zał. 7 Wzór oświadczenia -osoba bierna zawodowo.docx