Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, podczas której wyrównywane zostają procesy odbioru i przekazu przez układ nerwowy. Podczas zajęć dziecko wykonuje konkretne zadania, jednak poprzez formę zabawy chętniej bierze w niej udział i ma przekonanie, że tworzy zabawę razem z terapeutą. Terapia prowadzona jest w specjalnie przystosowanych salach, jak: sala terapii integracji sensorycznej oraz sala doświadczania świata.

Cele i korzyści

– poprawa zdolności dziecka do odczuwania i rozumienia informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia
– poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego dziecka
– wzrost samooceny i wiary we własne możliwości
– pomoc w przetwarzaniu i wykorzystywaniu wrażeń sensorycznych

Jak / dla kogo

– dla dzieci u których zauważono bądź stwierdzono nieprawidłową organizację bodźców zmysłowych poprzez układ nerwowy
– dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej – nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego

Nieprawidłowości najczęściej objawiają się zbyt małą lub wzmożoną wrażliwością na bodźce, zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej, niewłaściwym poziomem uwagi, słabą organizacją zachowania, problemami z koordynacją ruchową, opóźnionym rozwojem mowy.

Ilość zajęć

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.